facebook button
google plus button

Regulamin sklepu ekogroszekcena.pl

Sklep internetowy działający pod adresem ekogroszekcena.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu zgodnie z niniejszym regulaminem.
2.Sklep prowadzony jest przez firmę: LD-EKO M. Laskowska sp.j. w Białymstoku przy ul. Wiadukt 8

3.Kupującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna czy też niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.
4.Zamówienie przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w niedzielę i świętą, rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne  z dokonaniem zakupu towaru. Złożone zamówienie traktowane jest jako jednostronna wola zakupu towaru wykazana przez klienta sklepu. Zamówienie  zostanie tym samym przyjęte do realizacji tj. do rozpatrzenia przez obsługę Sklepu.
5.Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia droga elektroniczną na adres mailowy lub telefonicznie, do tego czasu zamówienie jest traktowane wyłącznie jako rezerwacja towaru w rockerfryz.pl.
6.Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów i są wyrażone w złotych polskich PLN. Zastrzegamy sobie zmianę ceny. Zmiany cen nie dotyczą produktów zawartych przed dokonaniem zmiany.
7.Do zakupionego towaru dołączone są przy wysyłce; dowód zakupu, FV.
8.Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i we wskazanej w niej sieci serwisowej.
9.Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone w przeciągu 1-2 dni roboczych.
10.Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym ekogroszekcena.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,oraz do innych krajów po indywidualnych ustaleniach ze sprzedającym. Zamówienie należy składać w języku polskim.
11.Termin dostawy zamówionych towarów zależy od dostępu towaru w sklepie. Zamówienie realizowane jest wciągu 2-7 dni, z zastrzeżeniem, podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne uzgodnienia.
12.Zamówione towary będą dostarczone poprzez przedstawiciela firmy kurierskiej
13.Koszt wysyłki towaru ponosi KUPUJĄCY
14.Klient sklepu internetowego rockerfryz.pl ma do wyboru 1 sposób płatności za towar:
- PRZEDPŁATA NA KONTO
- PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE

15.W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984r.- Prawo przewozowe / Dz.U.  1995r..Nr 119,poz. 575 z póź.zm. / dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki, oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawe do uznania reklamacji.
16.Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwila pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru, oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
17.Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Po wykryciu wady należy skontaktować się z obsługa sklepu w celu ustalenia dalszych czynności. Dane kontaktowe podane są na stronie www.ekogroszekcena.pl. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki spowodowane podaniem złego adresu odbiorcy jak również za opóźnienia realizacji przesyłek przez firmę kurierska.
18.Zgodnie z ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271 z 2000r. z póź.zm.) Kupujący, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny, wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (art.2 ust.1 str.2/18) na adres siedziby sklepu ekogroszekcena.pl. Nie zwracamy kosztów przesyłki, tylko cenę towaru. W przeciwnym wypadku ekogroszekcena.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów nowego opakowania towaru, zaś w przypadku stanu produktu mówiącego o jego specyfikacji odmówić przyjęcia zwrotu. Towar powinien być zaopatrzony w FV będącą podstawa zawartej umowy kupna.
19.Na odstępujących od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz z kopią odstąpienia od umowy do siedziby ekogroszekcena.pl w terminie 14 dni od wysłania pisma o odstąpienia od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.
20.Oferta prezentowana na stronie ekogroszekcena.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543. Kodeksu Cywilnego
21.W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31.03.2000 r. Dz. U. nr 22 poz. 271.
22.Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać sie z regulaminem i go zaakceptować.
23.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sad właściwy dla siedziby firmy pozwanego.
24.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.